AKARERE KA RURAMBO Gashamwa
Mibande
Nyaceja
Bijojwe
Bibangwa
Gitembe
Marungu
Gitoga
Rubuga
Mushojo
Kageregeri
Murambi
Kahundwe
Rwikubo
Rudefu
Mazi
Kirumba
AKARERE KA BIJOMBO Masango
Magunda
Ku w’agahura
Mu bishigo
Mu runywero
Gihuha
Mukumba
Rubarati
Marimba
Kanono
Kajoka
Mitamba
Bugogoma
Gongwa
Ku w’ingwa
Mutara
Murambya
Katanga
Gatoki
Maheta
Gashararo
Mugogo
Kiziba
Rumagaza
Chanzovu
Bizigira
Masata
Nyakirango
Ku wa Nkobe
Rango
Mugeti
Masoro
Kajembwe
Hwehwe
Kanyaga
Kagogo
Ku wa Babumba
Gafinda
Gahuna
Kadegu
Gashigo
Kirumba
Kinyoni
Nyawaranga
Bijombo
Rusuku
Gateja
Mikungubwe
Makenda
Rubagaja
AKARERE KO HAGATI YINZERERA Kangwe
Nyarusanze
Karumyo
Kabara
Mutanoga
Rwumbuguza
Cyakira
Nyamara
Rwondo
Nyamizungu
Mutenja
Kanogo
Ngoma
Gatongo
Ku w’agati
Ku w’ibarabara
Kamombo
Mikarati
Gitasha
Mikenke
AKARERE KA MIBUNDA Ruhemba
Ku wa Makira
Ku w’imbogo
Turambo
Marunde
Kigazura
Gatenga
Rushasha
Nyabihoma
Kabangwa
Maranda
I Nazareti
Nyarubombeko
Gashorero
Kwitara
Rukwiza
Nyarurambi
Gasiro
Kwa Munyaga
Bikuba
AKARERE KA MINEMBWE Kalingi
Bidegu
Rubemba
Rundu
Gitave
Runundu
Kiziba
Mishashu
Gishigo
Rudabagiza
Kuwa Banyarusuku
Kabingo
Karongi
Gakangara
Muriza
Gahwera
Rugabano
Kivumu
Monyi
Karongozi
Rutigita
Inyamurombwe
AKARERE KA BIBOGOBOGO Mugorore
Nyagisozi
Rurimba I
Rurimba II
Magaja
Bikirikiri
Mugono
Rutabura
Mutambara
Kabembwe
Magunga
Kwa Mugwema
AKARERE KA MIRIMBA Matanganika
Ruhoboka
Gakuma
Gatindigiri
Rwara
Kabirabira
Kuri Simbi
Gishambwe
i Karundu
Kavumu
Rumanika
Murerwangombe
Sange
i Gahanga
Marambo
Bipimo
AKARERE KA VYURA Kizingo yambere
Kizingo centre
Kampemba
Buhoro
Mukato
Kugishigo ca Ndakubetwa
Murabya
Kwi zone(Kansalale)
Kasenga
Mucambo
Kumupando
Kuri Vyura
Kumupando wa Cambere
Cambere
Kwamboga

Multimedia

ipicya

Reba

Copyright © 2012 gakeye.com.Powered by MulengeEntertainment.

Ibyandikwa

Amakuru

Admin

ibituranga

Amateka

Imicezo