abajoba = ababembe abayehe = abatwa akantu = kanzinya akantu = gahamu amasoro = amasasu akaguriro = Isoko buragorobye = burije buratandukanye = burakeye gahamu = akantu kanini gukanja = kurya guhaza = gukama guhishaa = guteka gutambuka = kugenda gusona = kubarira gukabisha = kugurisha ibisakwama = ibigori ibiharage = ibishimbo inda = idigi ingomoke = inka inyosha = iwvura isatura = inyenzi ishona = inkoni ikirimyo = isuka iryaka = izuba ibujoba = ibubembe igisaswa = ikirago igisaswa = ikirambi ibisaswa = amashuka? igisahani = igikombe imbagano = inyama icyiyoni = nyamujongo injishi = insobeko ikibondo = umwana intoraguzi = inkoko indofanyi = ibijumba bitari iby ingozi kombi = kabiri kudedera = kuma kurora = kureba kwandika = gusharabanga kubara = kuvuga kubarira = kuvuga kumashuri = mubijombo kujisha = gusobeka Kujoba = Kunyara kanzinya = gato kuresa = guchunda kurima = guhinga rwose = icumi musaza wawe = mishija wawe mugahana = mugatanga umwerera = amata umugezi = uruzi umunanda = umugabo umuhete = umugore umufurege = umuhana umuntu mushoga = umuntu mwiza urunanda = isindano umuchanwa = umuriro umugenzi = umuntu umusaswa = umurambi umurobanurwa = umukobwa umutabana = umuhungu umudakeha = umutwe umusega,umuhambwe = imbwa urutonde = izuru umwana = ikibondo kabiri = kombi isapu = ingofero umugozi = umuzana amahembe = amashemeza umuntumwiza = mushoga igikombe = igisahani igitambara = igitimbizo guseka = gukwenyura kuzinduka = kubarama kuvuga = kubara gutsinda = kudeha kwambara = kwikwiza ibirayi = indofanyi isuka = ikigera ishenyi = indyabiti isoko = akaguriro amasomo = amashuri gushokora = kudandika ibitotsi = iroro gucuruza = kudandaza urusenge = urusobane gukinga = kwigara gukingura = kwigurura amashyiga = amabuye uruzi = umugezi inkoko = intoraguzi ihene = ikizirikano imatera = amasaswa inka = igomeka izuba = iryaka icupa = irego amazi = amariba umutwe = umudakeha urubibi = urugabane akantugato = kanzinya akantukanini = gahamu kujabika = kubombeka mutanga = muhana isekuru = igihuro gucunda = kuresa isafuriya = ikigoma inkoni = ishona kugaba = guhana amaganga = amarezwa gukama = guhagisha ibigori = ibisakwama umugabo = umunanda umugore = umuhete gusuhu ra = kugisha umukobwa = umurobanurwa ikntugitukura = ikintukigajutse inkingi = nshingwa guhura = gusekura ikime = intatsi gutwara = kujanisha amacunda = amaresanyo urutaro = urushebesho

Multimedia

ipicya

Reba

Copyright © 2012 gakeye.com.Powered by MulengeEntertainment.

Ibyandikwa

Amakuru

Admin

ibituranga

Amateka

Imicezo