Bimwe mubiranga ubgoko bg'Abanyamurenge.

 

 

Abanyamurenge, n'ubgoko butuye muri Kivu yo mumirambizo (south), ibubyukira zuba (East)ya Congo bakaba batuye muma Zone atatu: mw'Izone yi b'Uvira, mw'Izone y'Ifizi ndetse no mw'Izone y'Imwenga. Amateka avuga ko bakomoka Irwanda, Iburundi abandi muribo bakaba bivugwa ko bakomoka mur'Itanzaniya. Abanyamaurenge bavuga Imvugo y'Ikinyamurenge, iyo n'imvugo irihagati y' Ikinyarwanda ndetse n'Ikirundi, usanga nta tandukaniro rinini ryunvikana hagati y'izo mvugo ko ari zitatu. Umwe murabo iyo avuze undi aramwunva kandi akamenya naho aturutse, nta n'ubgo bibangobga ko bafashwa n'umusobanuzi kuko buri wese yunva ico mugenzi we avuze.

Abanyamurenge n'ubgoko bumwe mu moko y'Abatutsi atuye muri Congo. Abatutsi ubasanga mubiyaga bigari (Great lakes).Imvugo bavuga zishaka gusa n'ico gituma abenshi batazizi bagira ngo bose bavuga imvugo (ururimi ) rumwe ariko usanga kuri banyiribgite babitandukanya byoroshe. Nanone iyo ureba Abatutsi ahanini bose k'uburanga usanga basa ndetse n'Imico yabo igiye igira utuntu duto tuyitandukanya.

DORE BIMWE MUBIRANGA UMUNYAMURENGE

-Abanyamurenge bafite byishi bibaranga ntabgo turi bubivuge byose, reka tubabgire bimwe muribyo. Abanyamurenge barangwa no kuvuga
Ikinyamurenge,Imyambarire,Imirire,Imitekerereze,Ubgorozi, Amahesabu atwereka ko 100% ar'aborozi, 99% ar'abakirisitu bemera Yesu Kirisitu nk'Umwami n'umukiza, Barangwan'Ubupfura, Kudahemuka, Kuvugishaukuri, Ubumwe, Urukundo, Ishaka,
Gusabana,Gutabarana, Kwambarana, bose bahagurukira rimwe iyo habaye ikibazo maze bakagikemurira hamwe.

IBINDI BIBARANGA

-Hambere Abanyamurenge ntabgo bashakanaga n'andi moko, ubgabo
barasabiranaga hagati y'umurara n'undi. Ariko kubera impanvnvu z' íntambara zagiye ziba mugace Abanyamurenge batuye mo byatumye bahunga bageze iyo bahungiye, byatumye bamwe bashakana n'ayandi moko y'Abatutsi b'Abanyarwanda cangwa se b'Abarundi.

-Abanyamurenge n'ubgoko butaryaga ikintu icarico cose kibonetse, aha twabuga mo: Igipfura(Intama)Ingurube,Isungura,Inyoni,Injanga,Inkima,Ishokwe,Ikidasi, Imbeba,
Igishindi,Inkoko, Amagi ndetse n'utundi dupsisi twose twabaga iriya iwacu, ariko kubera kugenda mumahanga abeshi basigaye birira kunkono zose. Umuyamurenge ntiyaryaga Inka yapfuye inyamanfu (Inka yapfuye idashijwe) yaryaga Inka yashijwe mbere y'uko ipfa akanarya Ihene gusa.Ubundi bikundiraga imboga z'ibihuru ndetse no gusomera gatimbo n'imyumbati.

-Umunyamurenge ntiyabashaga gusangira n'umuntu uwariwe wese, habagaho ico bita kunena (kwigizayo undi muntu mugihe co gusangira detse n'igihe co kuryama), aha twavuga Umukwe, Umwishwa, Umukazana, ndetse n'andi moko badahuje umuco n'ubgo wabaga ufite Umwira w'Upfurero ntabgo mwasangiraga cangwa ngo, murarane n'uko byabaga bimeze. Abantu bamwe kubera kuja mumahanga ntabgo bakinena byarashize basigaye basangira na buri wese hari n'abasangira n'abakwe babo! Hari n'abandi bataye umuco basigaye barya ibyo babonye byose.

-Abanyamurenge n'aborozi b'Inka, Ibipfura (Intama), Ihene ndetse n'Inkoko. Nta munyamurenge n'umwe wasanga adatunze Inka.Kubera urukundo bakundaga Inka hageraga igihe kimwe zigategwa naza Rumungu, Gatare (Intare) cangwa Abajenesi, barazirwaniriraga kugeza aho bazigarura ndetse bamwe bikabavira mo ipfu aha twavuga uwitwaga Kadogo mwene Rwiyereka w'Abasinzira, Gatare ya mwiciye mu Mibunda, Ruvete w'Abagorora, Rutegana n'abandi beshi tutabashije kuvuga. Kurwanirira Inka n'Úbutwari buranga Abanyamurenge. Ibikoresho
bifashishaga m'ukurwanya izo psisi harimo Amacumu,Imiheto,Imitego,Inkoni,Imihoro,Imipanga.

-Ubgorozi bgabo nibgo butunzi ( richesse) yabo ni nayo mirima yabo basaruramo kuko bifashisha ayo matungo mu guhaha ndetse no guhingisha imirima yabo.Kuva kera kose Umunyamurenge Inkwano atanga mu gukwa Umugore ntayindi uretse Inka zonyine.Umunyamurenge akunda amata, amavuta y'inka kuko bayarya bakanayisiga.

-Nanone Umunyamurenge yarangwaga no kugira Ibanga haba m'Umuryango muto ndetse n'Umuryango mugari. Iyo habaga nk'umuntu umena (uvuga) amabanga ayariyo yose, ntabgo yabaga akigirirwa icizere, ndetse n'igihe hakorwaga Inama zimwe na zimwe ntabgo yazitumirwagamo kubera kutamwizera.

-Kubera urukundo bakundanaga wasanga ga nta mukene nta n'umutunzi kuko umuryango wabaga udafite Inka yo gukama yatizwaga Inka yo gukamira abana maze bakabona ico bamwa.Uwo muryango iyo Inka zabo zabyaraga basubizaga wa muryango wabatije Inka yo kuba bakama,wasangaga ari byiza cane.

-Imico yabo ntabgo yabemereraga kurira hanze haba mw'isoko cangwa
m'umuhana.Uretse iyo umuntu yabaga ari m'urugenzi,nibgo yabaga yemerewe kuba yarira hanze.Iyo yabaga ari m'urugenzi rurerure yagendaga yitwaje Ihamba (Ibiryo barira munzira) ubgo yageraga k'uruzi nibgo yahamburaga Ihamba ye agafungura.Ubundi bafungurira munzu kandi iyo bagiye kurya begekagaho urugi bakabona gufungura. Ikindi n'uko iyo bafungura ba barimo gusomera. (gufungura urimo umwa amata).

-Mubusanzwe barangwa n'agahayo, banga akarekangane akariko kose kaba gakorerwa mwene wabo cangwa undi muntu bazi. Iyo habaga Ibita (intambara) ntabgo basubizwa ga inyuma n'icarico cose kuko n'abanyamutima bazi kurwana.

-Ntabgo nigeze mbona Umugabo n'Umugore batandukanye (divorce) n'ubgo bagiraga ibyo batunvikanaga ho, hazaga bamwe m'umuryango wabo bakabicaza bakabakiranura kandi bagakomeza kubana.Habaga kunvira umuryango uvukamo.

-Uburyo bubaka Amazu yabo, ni muri bimwe bibaranga kuko usanga Umunyamurenge iyo ava akaja bubaka amazu yabo ahantu hejuru, k'umusozi hirengereye ntabgo bigeze bubaka m'utubande cangwa mundegu. Usangaga uburyo bose bakiranura amazu yabo arikimwe,iyo winjiye munzu usanga ibihumba biherereye iburyo bgawe. Inzu zabo ziba zubakishije imigano zigasakazwa ibyatsi z'iba z'ifite n'ibisenge by'udusengero kandi usanga nishi murizo ar'inzu z'ibidekero zidafite imigongo,izindi nkeya usanga arinzu z'amabaraza zo, ziba zifite imigongo.

-Inzu z'Abanyamurenge ziba zifite ibice bi kurkira: Mupfuruka,Mukirambi,Murwinka,Mugakinga,Iziko,Mumbere,Uruhimbi,Ibihumba,Urusenge,Idari Ikirambi, Inkingi y'umugabo n'iyo Umugore, bakingishaga Urugi ndetse haba hari n'utudirisha dutoya kumazu yabo.

-Abanyamurenge mumiterere yabo ahanini usanga bakundana bakamenyana buri wese akunva yaja kubana n'uwabo bagaturana.Kera kose wasanga buri murara wubatse k'umusozi wabo uwundi murara nawo ukubaka ahabo ibyo kwar'ukugirango barushirizeho kubana nk'umuryango kuko abatandukanye ntabgo bafashanya neza m'uburyo ubgo ari bgose. Mur'iyiminsi ibintu byagiye bihinduka kubera impanvu zo kuva muryamo ndetse ugasanga imiterere yaho bagiye bahungira itabemerera kugumana imico yabo nkuko yamye.

-Abanyamurenge ntabgo bageze babesha nta n'ubgo bari bazi amahimba iyo umwe yabeshaga, n'ubgo yabaga ari nko Kundondo yabaga azwi na buri wese ugasanga atangwa ho ingero kandi agakurwaho icizere. Hariho Umugabo umwe wigeze gufatwa n'abasoda ba Mobutu maze bamubaza ko yaba afite amakuta maze arahakana baza kumurekura ar'uko bamaze kumukubita, aragenda ageze imbere y'ibuka ko yabeshe aza kwiha inama yo kugaruka ngo ababgire ko yababeshe.Yasubiye inyuma maze abo basoda bunva ko bidashoboka ko umuntu yo kwishira abasoda n'utwiwe.Umusaza w'abandi arakubitwa ngo n'ababgire impanvu yakoze ibyo bintu.Murunva ko umuco wabo utabemereraga kubesha.

-Abanyamurenge bakuze batagira ingeso yo kwiba, ndibuka kera kose n'ubgo habaga nk' Inka yarigise wasangaga abatuye mugace kamwe, iyo bamenye ko har'Inka yarigise bagendaga bayirangisha bose. N'ubgo yabaga yarigitiye mukiraro kindi nyir'ikiraro yihutiraga kubivuga kugirango banyirayo boye kugumiza kuyishaka,hari n'igihe iyo nka yamaraga igihe kirerekire iyo yarigitiye itarabona abo banyir'inka n'abo bageze babimenyesha abandi ko har'Inka yarigitiye mu nka zabo maze bagashaka nyirayo.

Iyo yamaraga kubimenya yarazaga akayitwara ntaco asabge. Ntamunyamurenge wo kwibye ikintu c'umuntu waba Umuhoro cangwa se Inkoni yahakikishakoga ko igeze kwanyirayo, nta n'uwageze akora m'umupfuko w'undi ngo agire ico yiba,nta n'umwe wageze unyaga akoresheje inguvu afite ngo atware akantu k'undi muntu kuko buri wese yahoraga yihesha ishema ubge, ndetse n'umuryango we akomoka mo. Iyo habaga nk'umuntu umwe nkuko bavunga ngo ntabyera ngo deeee! akaba yo kwiba yageze afatwaga nk'igicibga m'ubgoko.

-Mubusanzwe barangwa n'agahayo kwanga akarekangane gakorerwa mwene wabo cangwa undi wese waba urengana. Iyo habaga nk' Ibita (intambara) ntabgo basubizwaga inyuma n'icarico cose, kuko n'abanyamutima bazi kurwana. Mubuzima busanzwe ntabgo nigeze kubona umugabo n'umugore batandukana (divorce) n'ubgo bagiraga ibyo batunvikanaho hazaga bamwe m'umuryango wabo bakabicaza bakabakiranura kandi bagakomeza kubana. Habaga kunvira umuryango uvukamo.

-Mu banyamurenge iyo Umwe yabaga yagurishije Inka abandi bazaga kumukaba amakuta , mugihe yabaga ya yamukabye ntanyungu yakaga nta n'ahantu bandikiranaga kuko babaga bafitanye icizere hagati yabo bombi.Ibyo ni bimwe mubyarangaga Abanyamurenge bagituye iwabo. Wasanagag Abagore babika amakuta m'umweko Abagabo bakayabika mu m'ipfuko abandi bakayabika mumashengo.

Ubushakashatsi bgakozwe na gakeye.com

Ubganditsi
bga gakeye.com
gakeye@yahoo.fr

Multimedia

ipicya

Reba

Copyright © 2012 gakeye.com.Powered by MulengeEntertainment.

Ibyandikwa

Amakuru

Admin

ibituranga

Amateka

Imicezo