Har'ibintu byafashaga abanyamurenge bo hambere, kugira amayisha maremare.

 

Twagumije kwibaza, kubintu byatumaga abantu b'iwacu baramba, twaje gusanga ko, ibyo abantu bamwaga,ibyo baryaga ndetse n'imiturire y'abo, igira ingaruka zikomeye k'ubuzima bg'umuntu. Iwacu har'ibintu byishi tutamwaga,tutanaryaga, tukaba twibgira ko, aribyo byatumaga abantu bacu, babaho igihe kirekire.

 

 

SOMA BYOSE

                                                                                                                                                                              Kuriwe, asanga hari ibintu birindwi (7) ngo bitagenda neza m'umuco wacu.

 

Njewe, kugeza ubu hari ibintu byishi, mbona bitagenda neza m'umuco wacu, byakabaye bihindurwa. Nubwo hariho, ibintu bimwe bigenda bihinduka, ariko nanone inzira iracyari ndende. Bimwe mubyo, njewe mbona byakabaye bihindurwa n'ibi bikurikira:

 

 

SOMA BYOSE

                                                                                                                                                                              Gukunda igihugu nyabyo,n'ugukunda abagituye.

 

Twaje gusanga ko,gukunda igihugu nyabyo, ntabgo ari uku gikundira imisozi yaco,inzuzi, ubutunzi, cangwa se, ibibira gusa, ahubgo n'ugukunda abagituye.

 

 

SOMA BYOSE

                                                                                                                                                                              Hari amasano amwe,yakabaye atemerera abantu gushakana

 

Ni kuki umuntu, adashobora gusaha umukobga wa Nyinawabo,( byitwa ko ari mushikiwe) , ariko agashaka umwana wa Nyirarume ( ariwe mubyarawe) kandi bose bavukana na Nyina w'untu co kimwe? Ni kuki nanone umuntu, ashakana n' umwana wa Nyirasenge, ariko ntashobore gushakana n'umwana wa Sewabo, kandi bombi bava inda imwe na Se w'untu ? Ibi byo byaba biterwa n'iki? Mzee Mujandwa yagize ico abivugaho.

 

 

SOMA BYOSE

                                                                                                                                                                              Twibukiranye iby'iwacu igice ca gatandatu (6)

 

Twibuke, tuganire k'umuco wacu, bizatuma umuco mwiza watureze, uhoraho, maze natwe bene wo, tugire ibituranga.Nyabuna ntukibagirwe!

 

 

SOMA BYOSE

                                                                                                                                                                              Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [ 20 ] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Multimedia

ipicya

Reba

Copyright © 2012 gakeye.com.Powered by MulengeEntertainment.

Ibyandikwa

Amakuru

Admin

ibituranga

Amateka

Imicezo